2018/07/27 දින පැවති බැති ගී සරණිය දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා සංස්කෘතික බල මණ්ඩලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම වැඩසටහන දික්හේන, තුඩුගල , බෝම්ඹුවල හා ගමගොඩ මංසන්ධිවලදී පවත්වනු ලැබිණි.

 

News & Events

28
Aug2017
CHAMPIONS OF ELLE - 2018

CHAMPIONS OF ELLE - 2018

CHAMPIONS OF ELLE - 2018 postdateiconMonday, 14...

28
Aug2017

ජංගම බැති ගී සරණිය ‍

2018/07/27 දින පැවති බැති ගී සරණිය දොඩන්ගොඩ...

Scroll To Top